ukimarha2
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

instagram twit facebook mail

iknow

menu

menuB

VIAS5  teams


Предметнапрограмаод интегрирани петгодишни студии (студии од прв и втор циклус) студии по архитектура

1.

Наслов нанаставниотпредмет

Архитектонско проектирање2

2.

Код

2.3.34

3.

Студиска програма

Архитектура

4.

Организатор настудиската програма(единица, односно институт,катедра, оддел)

Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје

Архитектонски факултет – Скопје

Институт за архитектонско проектирање

5.

Степен

Прв циклуснастудии

6.

Академска година/семестар

IIгод./ 3 и 4 сем.

7.

Број на ЕКТС

4 (2+2)

8.

Наставник

Доц. д-р Јован Ивановски

9.

Предусловзазапишување на

предметот

Архитектонско проектирање 1

10.

Цели напредметнатапрограма (компетенции):

Основна цел на наставата по предметот Архитектонско проектирање 2 претставува воведување на студентите во изучувањето на проектниот процес, како мисловен процес на логични постапки - од идеја до реализација. На предметот, студентите треба да ги добијат основните знаења, да се запознаат со инструментите на архитектонското проектирање, како и да ги експериментираат постапките на конципирањето на архитектонската форма.

11.

Содржина на програмата:

Во првиот семестар од наставата по предметот студентите се запознаваат со значењето на поимот Архитектура, односно нејзиното значење во просторот и времето. На предметот студентите се запознаваат и продлабочено ги изучуваат основните архитектонски теми: простор, место, структура, обвивка, програма, материјалност, односно нивните взаемни содејства и нивното влијание врз генерирањето на архитектонската форма; теми кои претставуваат основа за започнување на изучувањето на проектниот процес. Во вториот семестар од наставата по предметот студентите започнуваат со изучување на проектниот процес. Надоврзувајќи се на претходно стекнатите знаења, студентите ги изучуваат основните методи на проектирање на архитектонскиот простор, преку:

- истражување и изучување на основните методи на генерирање на архитектонската форма - како крајна цел на процесот на архитектонско проектирање;

- истражување и изучување на процесот на анализа/синтеза, односно препознавањето и формулирањето на проектанскиот проблем, поставувањето на целите и подцелите во истражувањето, собирањето информации односно нивната класификација и категоризација, поставувањето концепти (хипотези), експериментирањето, изнаоѓањето на најсоодветно решение, како и оценка на добиените резултати.

12.

Методи нa учење:

Наставата се одвива со примена на аудиториски начин на предавањата и со примена на современи аудиовизуелни средства. Интерактивност на наставата се обезбедува преку учество на студентите во дискусијата по одредени теми (во форма на критичко размислување и последователно поставување прашања или коментирање на барање на наставникот), а во одредени случаи и преку подготовка на одредена материја од страна на студентите и нејзино јавно претставување. Покрај присуството на аудиториската настава и активното учество во дискусиите и расправите по одредени теми, истражувањето и изучувањето на основните методи на генерирање на архитектонската форма е поттикнато и преку изработката на семинарски задачи – преку кои воедно се врши и проверката на знаењето. Семинарските задачи по предметот Архитектонско проектирање 2 претставуваат систем од мисловни, графички и моделарски задачи во чиј фокус се наоѓа архитектонскиот простор и неговото разбирање, способност за замислување и обликување, како и вештините преку кои архитектонските замисли се претвораат во тродимензионални просторни реалности. По својата природа колоквиумските задачи се проблемски, каде секоја од задачите се занимава со различни аспекти од процесот на архитектонско проектирање. Според својата комплексност семинарските задачи последователно се движат од едноставни кон посложени. Во рамки на секоја задача се зададени различни параметри кои се рестриктивни и на кои мора соодветно да се одговори.

13.

Вкупенрасположив фонд начасови

100(50+50) часови

14.

Распределбанарасположивотовреме

60+0+20+0+20 часови

15.

Форми нанаставниактивности

15.1.

Предавања-теоретска настава

60 (30+30) часови

15.2.

Вежби(графички, аудиториски и индивидуални)

0 часови

16.

Други форми наактивност

16.1.

Проектнизадачи

20 (10+10) часови

16.2.

Самостојнизадачи

0 часови

16.3.

Домашноучење

20 (10+10) часови

17.

Начиннаоценување (семестрално)

17.1.

1+2 семинарски задачи (30+60бодови)

90 бодови

17.2.

Присуство на предавања и учество во дискусии 10 бодови

10 бодови

18.

Критериумиза

оцена

(БОДОВИ-ОЦЕНА)

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од51 дo 60 бодови

6ест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум)(D)

од 71до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до90 бодови

9(девет) (B)

од 91до 100 бодови

10(десет) (A)

19.

Условзапотписиполагањена завршен испит

41бод(51 бод во зимскиот семестар)

20.

Јазик накојсеизведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкети на студентите и процес на самоевалуација

22.

ЛИТЕРАТУРА

22.1.

Задолжителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

- Alexander, Christopher, “Notes On The Synthesis Of Form”, London, 1973, Oxford University Press

- Rudolf Arnheim -“Art and Visual Perception”, University of California Press, 1984

- Brodbent, Geoffrey, “Design In Architecture”, London, 1977, John Wiley&Sons

- B. Leupen, Ch. Grafe, N. Köring, M. Lampe, P. de Zeeuw, Design and Analysis o1o Publishers Rotterdam 1997

- Ching, Francis D.K. Architecture. Form, Space and Order. (3rd edition) John Wiley & Sons, Inc., USA, 2007

- Sigfrid Giedion – “Prostor, vreme,arhitektura”, Gradjevinska knjiga, 1969

- Le Korbizije – “Ka pravoj arhitekturi”, Gradjevinska knjiga, 1977

- Steven Holl – “Phenomenology of Architecture, Questions of Perception”, A+U, 1994

- Hertzberger, Herman, “Lessons For Students In Architecture”, 1991, Rotterdam, Uttgeverij 010 Publishers

- Hertzberger, Herman, “Space and the Architect -Lessons In Architecture 2”, 2000, Rotterdam, Uttgeverij 010 Publishers

- Norberg-Schulz, Christian, ”Genius Loci – Towards A Phenomenology Of Architecture”, London, 1980, Academy Editions

- Norberg-Šulc, Kristijan, “Egzistencija, prostor i arhitektura”, Beograd, 1975, Gradjevinska knjiga

- Pierre Von Meiss – “Elements of Architecture, from Form to Place” Van Nostrand Reinhold int., 1990

22.2.

Дополнителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

- К. Александер etal.,Јазик на обрасци, Академски печат, Скопје, 2010

- Ернст Нојферт,Архитектонско проектирање(39то издание), Арс Ламина ДОО, 2010

AFMAP

За факултетот

Деканат
Институти
Историјат
Контакт
Правни акти и документи
Пријатели
A.F. е мој избор
Финансии

 

 

 

 

 

Студии

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии
Студентска служба
Студентски организации

 

 

 

 

 


 

 


Уписи

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадар

Административен кадар
Наставен кадар