arh    UKIM-znak10

АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

instagram twit facebook mail

iknow

menu

menuB

ИНТЕГРИРАНИ 5 ГОДИШНИ СТУДИИ ОД ПРВ И ВТОР ЦИКЛУС

Оваа програма се базира на одредбите од Болоњската декларација и Европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС) како и Законот за високо образование на Република Македонија.

 

ПОДАТОЦИ ЗА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА:

Петгодишни интегрирани студии од прв и втор циклус по архитектура на Архитектонскиот факултет траат пет години, односно десет семестри и за нивно успешно завршување студентот треба да освои најмалку 300 кредити од предметите предвидени со студиската програма и 4 кредити од задолжителната пракса.

Учебната година започнува на 15 септември и завршува на 14 септември следната календарска година. Учебната година се организира во зимски и летен семестар. Зимскиот семестар започнува на 15 септември, а летниот на 1 февруари следната година.

Во семестарот студиската програма односно наставата по предметите се реализира во текот на 19 недели во коишто се извршуваат сите активности, обврски и задолженија на наставниците и студентите утврдени со предметните програми.

Наставата по предметите во семестарот се реализира низ континуиран систем од два сегменти:

topce   15 недели предавања/вежби/студио/колоквиуми;

topce     4 недели испитни сесии;

По завршувањето на сите обврски од наставата во семестарот студентите можат да полагаат испит(и) како што е наведено во предметните програми по одделни предмети во семестарот.

За предметите од зимскиот семестар е предвиден двоен (јануарски) испитен рок, додека за предметите од летниот семестар е предвиден еден испитен рок во јуни и еден испитен рок во септември. Термините на испитните рокови се однапред одредени со годишниот календар за реализација на наставата.

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА:

Утврдувањето на  генерички и професионално ориентирани компетенции кои треба да се стекнат од студентите е според одредените академски и професионални степени. Компетенциите се поделени според различни степени на образование, и тоа:

а) Академски и професионални степен - Магистер инженер архитект (Master of Architecture), е конечната вокација која се добива по успешното посетување и завршување на интегрираните петгодишни студии од прв и втор циклус по архитектура. Оваа последна вокација обезбедува пристап до професијата архитект, што значи дека се здобива со правото за проектирање - раководење со изготвување на архитектонски проекти и проектна документација.

Завршувањето на студиите согласно стекнатите професионални компетенции и диплома, на завршените студенти им овозможува пристап до професијата и согласно Законот за градење на Република Македонија, стекнување со соодветно овластување за вршење на професијата што го издава Комората на овластени архитекти и овластени инженери на Република Македонија. Работните места коишто ќе бидат достапни за завршените студенти се поврзани со компетенциите и знаењата во областите на архитектурата, внатрешната архитектура, урбанизмот, заштитата на градителското наследство и управувањето со проекти и изградба на објекти од областа на високоградбата. Покрај тоа, завршените студенти имаат можност за пристап кон понатамошното образование на третиот циклус на студии (докторски студии).

Дел од професионалните работи за коишто се оспособени завршените студенти на интегрираните петгодишни студии од прв и втор циклус по архитектура се: проектирање - раководење со изготвување на архитектонски проекти и проектна документација; планирање - раководење со изготвување на планска документација; изготвување на проектна документација и раководење со изведба на конзерваторско-реставраторски работи; раководење со изведба на објекти; изготвување тендерска документација; вршење ревизија на проекти и проектна документација од областа на архитектрурата и урбанизмот; изработка на стручни експертизи, вештачења и сл.

Стекнатите компетенции на интегрираните петгодишни студии од прв и втор циклус по архитектура на завршените студенти им овозможуваат широк дијапазон на учество и во други специфични работни ангажмани и работа/дејност поврзана со подрачјата на архитектурата, планирањето и градењето во службите на: државната управа и локалната самоуправа; други државни институции; банки, осигурителни компании, проценителни компании; производни организации и компании за производство на градежни материјали,  мебел и сл.

b). Интермедијарна  вокација - По завршена трета година програмата на интегрираните петгодишни студии од прв и втор циклус по архитектура овозможува излез преку интермедијарен испит со диплома која носи стручно звање Инженер архитект (Bachelor of Architecture). Овој степен не дозволува пристап до професијата архитект, но дозволува учество во подготовка на проектната  и планската документација. По завршувањето на три годишни студии, првиот циклус од интегрираните петгодишни студии од прв и втор циклус по архитектура, студентите со интермедијарен професионален степен имаат пристап до работните места поврзани со учеството во повеќето од горенаведените задачи под точка а) како соработници, но не може да вршат која било од нив самостојно.

 

РАСПОРЕД НА ПРЕДМЕТИТЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА:

TabelaStudiskaPrograma

 

 

ПРВ СЕМЕСТАР

Р. бр.

Предмет

Фонд на часови

ЕКТС

1.

Архитектонско студио 1

6 (0+6)

8

2.

Архитектонско проектирање 1

4 (2+2)

4

3.

Архитектонски конструкции 1

4 (2+2)

4

4.

Принципи на статика

3 (1+2)

3

5.

Нацртна геометрија

4 (2+2)

4

6.

Геоинформациски системи

2 (1+1)

2

7.

Математика

3 (1+2)

3

8.

Ликовно изразување

2 (1+1)

1

9.

Изборен

2 (2+0)

1

ВКУПНО

30

30

ВТОР СЕМЕСТАР

 

Р. бр.

Предмет

Фонд на часови

ЕКТС

 

1.

Архитектонско студио 2

6 (0+6)

8

 

2.

Архитектонско проектирање 1

4 (2+2)

4

 

3.

Архитектонски конструкции 1

4 (2+2)

4

 

4.

Јакост на материјали

3 (1+2)

3

 

5.

Нацртна геометрија

4 (2+2)

4

 

6.

Вовед во компјутерски помогнато проектирање (CAD/CAAD)

2 (1+1)

2

 

7.

Математика

3 (1+2)

3

 

8.

Ликовно изразување

2 (1+1)

1

 

9.

Изборен

2 (2+0)

1

 

ВКУПНО

30

30

 

ТРЕТ СЕМЕСТАР

 

Р. бр.

Предмет

Фонд на часови

ЕКТС

1.

Архитектонско студио 3

6 (0+6)

8

2.

Архитектонско проектирање 2

2 (2+0)

3

3.

Архитектонски конструкции 2

4 (2+2)

4

4.

Теорија на конструкции

3 (1+2)

3

5.

Урбанистичко планирање 1

4 (2+2)

4

6.

Компјутерски помогнато проектирање (CAD/CAAD)

3 (1+2)

3

7.

Пластично обликување

3 (1+2)

2

8.

Историја на архитектура и уметност 1

2 (2+0)

2

9.

Изборен

2 (2+0)

1

ВКУПНО

30

30

 
             

ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР

Р. бр.

Предмет

Фонд на часови

ЕКТС

1.

Архитектонско студио 4

6 (0+6)

8

2.

Архитектонско проектирање 2

2 (2+0)

3

3.

Архитектонски конструкции 2

4 (2+2)

4

4.

Дрвени конструкции

3 (1+2)

3

5.

Урбанистичко планирање 1

4 (2+2)

4

6.

3Д моделирање

3 (1+2)

3

7.

Пластично обликување

3 (1+2)

2

8.

Историја на архитектура и уметност 2

2 (2+0)

2

9.

Практика 1

2 (2+0)

2

10.

Изборен

2 (2+0)

1

ВКУПНО

30+2

30+2

ПЕТТИ СЕМЕСТАР

Р. бр.

Предмет

Фонд на часови

ЕКТС

1.

Архитектонско студио 5

6 (0+6)

8

2.

Архитектонско проектирање 3

2 (2+0)

2

3.

Архитектонско проектирање 4

2 (2+0)

2

4.

Архитектонски конструкции 3

3 (1+2)

3

5.

Архитектонска физика

3 (1+2)

3

6.

Менаџмент и организација на инвестициската изградба

3 (1+2)

3

7.

Челични конструкции

3 (1+2)

2

8.

Урбанистичко планирање 2

4 (2+2)

4

9.

Историја на архитектура и уметност 3

2 (2+0)

2

10.

Изборен (од листата на УКИМ)

2 (2+0)

1

ВКУПНО

30

30

ШЕСТИ СЕМЕСТАР

Р. бр.

Предмет

Фонд на часови

ЕКТС

1.

Архитектонско студио 6

6 (0+6)

8

2.

Архитектонско проектирање 3

2 (2+0)

2

3.

Архитектонско проектирање 4

2 (2+0)

2

4.

Архитектонски конструкции 3

3 (1+2)

3

5.

Инсталации во архитектурата

3 (1+2)

3

6.

Менаџмент и организација на инвестициската изградба

3 (1+2)

3

7.

Бетонски и армиранобетонски конструкции

3 (1+2)

2

8.

Урбанистичко планирање 2

4 (2+2)

4

9.

Историја на архитектура и уметност 4

2 (2+0)

2

10.

Изборен (од листата на УКИМ)

2 (2+0)

1

11.

Практика 2

2 (2+0)

2

12.

Интермедијарен испит (Диплома)

(2)

(4)

ВКУПНО

30+2+(2)

30+2+(2)

СЕДМИ СЕМЕСТАР

Р. бр.

Предмет

Фонд на часови

ЕКТС

1.

Студио 7

8 (0+8)

9

2.

Архитектонско проектирање 5

2 (2+0)

2

3.

Архитектонско проектирање 6

1 (1+0)

1

4.

Архитектонско проектирање 7

1 (1+0)

1

5.

Архитектонска композиција

2 (2+0)

2

6.

Внатрешна архитектура 1

4 (2+2)

4

7.

Теорија на архитектурата

2 (2+0)

2

8.

Урбанистичко обликување 1

4 (2+2)

4

9.

Архитектурата и уметноста во Македонија

2 (2+0)

2

10.

Документирање и истражување на градителското наследство

2 (2+0)

2

11.

Изборен

1 (1+0)

1

ВКУПНО

30

30

ОСМИ СЕМЕСТАР

Р. бр.

Предмет

Фонд на часови

ЕКТС

1.

Студио 8

8 (0+8)

9

2.

Архитектонско проектирање 5

1 (1+0)

1

3.

Архитектонско проектирање 6

2 (2+0)

2

4.

Архитектонско проектирање 7

2 (2+0)

2

5.

Внатрешна архитектура 1

4 (2+2)

4

6.

Економија и управување со инвестициски проекти

2 (2+0)

2

7.

Урбанистичко обликување 1

4 (2+2)

4

8.

Архитектурата и уметноста во Македонија

2 (2+0)

2

9.

Конзервација и реставрација на градителското наследство

3 (1+2)

3

10.

Изборен

1 (1+0)

1

ВКУПНО

30

30

ДЕВЕТТИ СЕМЕСТАР

Р. бр.

Предмет

Фонд на часови

ЕКТС

1.

Интегративно студио

8 (0+8)

12

2.

Архитектонска работилница

2 (0+2)

2

3.

Внатрешна архитектура 2

4 (2+2)

4

4.

Урбанистичко обликување 2

4 (2+2)

4

5.

Урбанистичка и градежна легислатива

2 (2+0)

2

6.

Ревитализација на градителското наследство

4 (1+3)

4

7.

Изборен

1 (1+0)

1

8.

Изборен

1 (1+0)

1

ВКУПНО

26

30

ДЕСЕТТИ СЕМЕСТАР

Р. бр.

Предмет

Фонд на часови

ЕКТС

1.

Изборен

1 (1+0)

1

2.

Изборен

1 (1+0)

1

3.

Теза-проект

20 (0+20)

20

4.

Теза-теоретски дел

8 (0+8)

8

ВКУПНО

24

30

 

 

Преглед на изборни предмети на петгодишни интегрирани студии (студии од прв и втор циклус) студии по архитектура на Архитектонски факултет.

 

Р. бр.

Предмет

ЕКТС

1.

Перспектива

1

2.

Архитектонска графика

1

3.

Компјутерски помогнато архитектонско проектирање / CAAD II

1

4.

Градежни материјали

1

5.

Моделарство

1

6.

Фотографија

1

7.

Ликовно изразување 2

1

8.

Видео и мултимедијално претставување

1

9.

Пластично обликување 2

1

10.

Сценографија

1

11.

Англиски јазик

1

12.

Естетика

1

13.

Интегрирана заштита на градителско наследство

1

14.

Уметноста на новото време

1

15.

Архитектонска критика 

1

16.

Архитектонска композиција 2

1

17.

Дизајн на мебел

1

18.

Индустриски дизајн

1

19.

Графички дизајн

1

20.

Енергетска ефикасност на објекти

1

21.

Селектирани теми од информатички технологии во архитектурата

1

22.

Планирање на градскиот сообраќај

1

23.

Одржлив урбан развој

1

24.

Соларна архитектура

1

25.

Пејзажна архитектура

1

26.

Урбана социологија

1

27.

Урбана реконструкција

1

28.

Визии за современиот град

1

29.

Архитектура и животна средина

1

30.

Теории во проектирањето

1

31.

Селектирани теми од индустриски објекти

1

32.

Селектирани теми од стопански објекти

1

33.

Селектирани теми од јавни објекти

1

34.

Селектирани теми од областа на станбени објекти

1

35.

Селектирани теми од објекти за колективно домување

1

36.

Архитектонско истражување во областа на објекти за масовна посетеност

1

37.

3D Моделирање II

1